هیچ ابتکار شرکتی بدون حمایت کامل از سوی بالا دستی ها موفق نخواهد بود و عملیات بسته بندی پایدار HP به شدت با دیدگاه گسترده تغییر اداره می شود. با داشتن شرکت های تجاری در ۱۷۸ کشور و دریایی از بخش‌های تولید خود مختار در سرتاسر دنیا، فرصت های بسیاری برای سوء تفاهم و ناکارآمدی و به همان اندازه فرصت برای همکاری نوآورانه در HP وجود دارد.

ادامه مطلب →