این نمایشگاه تخصصی در تاریخ ۱ تا ۴ شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.

بسیاری از تولیدکنندگان مطرح دارو و وارد کنندگان مواد اولیه دارو در نمایشگاه حضور داشتند.

ادامه مطلب →